Regulamin Zakupu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki zakupów w sklepie internetowym www.janskór.pl będącym własnością firmy Janskór - Sklep z galanterią skórzaną 83-341 Gowidlino, ul. Jana Pawła II 38 A woj.Pomorskie NIP. 5891006098  („Sprzedawca”), w szczególności zasady dokonywania rejestracji klientów („Klient”) i zawierania umów sprzedaży („Umowa”).
2. Niezakłócone korzystanie ze Sklepu możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Klienta, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadania przeglądarki internetowej z obsługą Javascript np. Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 6 lub nowszej
b) posiadania ekranu o minimalnej rozdzielczość 1024 x 768 pikseli.
3. Regulamin dostępny jest dla Klientów w każdym czasie po uaktywnieniu hiperłącza (inaczej: odnośnik, odsyłacz, link) do Regulaminu znajdującego się na głównej stronie Sklepu.
4. Informacje o produktach oferowanych przez Sklep („Towary”) podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


§ 2. Zasady Rejestracji w Sklepie www.janskór.pl

1. W Sklepie www.janskor.pl zakupy odbywają się bez rejestracji. W celu złożenia zamówienia wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza w którym trzeba podać następujące dane osobowe:
a. imię i nazwisko lub nazwę,
b. adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
c. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego,
d. adres e-mail,
e. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby),
f. NIP (w przypadku osób dokonujących zakupu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej).


§ 3. Ochrona danych osobowych

1. Złożenie zamówienia poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza jest jednoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę w celu realizacji Umowy.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Klient ma prawo do wglądu i edycji swoich danych oraz prawo zażądać usunięcia wpisu. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są do realizacji Umowy, a za wyraźną zgodą Klienta do przekazywania informacji o nowościach i promocjach Sklepu.§ 4. Procedura zawarcia Umowy

1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu www.janskór.pl należy wejść na stronę internetową www.janskór.pl, umieścić w „koszyku” wybrane Towary, wypełnić formularz zamówienia, a następnie wybrać formę płatności i dostawy.
2. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość zmiany zarówno Towaru jak i swoich danych podanych w formularzu.
3. Aby wysłać zamówienie podanie danych osobowych w polach formularza oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy kupna - sprzedaży.
5. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wiadomość zawierająca istotne elementy zamówienia, którą Klient otrzymuje na podany w formularzu zamówienia adres email.


§ 5. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
2. Na ternie kraju dostawy Towarów realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. Na terenie najbliższych okolic, towar dostarczany jest zarówno transportem własnym Sprzedawcy jak i za pomocą zewnętrznego przewoźnika (firma kurierska )stosownie do decyzji Klienta.
4. Klient może również odebrać Towar osobiście.
5. Koszty dostawy prezentowane są podczas składania zamówienia.
6. Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia (w przypadku zamówień płatnych gotówką u kuriera) lub od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy (w przypadku zapłaty za Towary inną metodą określoną w Regulaminie). Za zgodą Klienta zamówienie może zostać zrealizowane w innym uzgodnionym wcześniej z Klientem terminie.

§ 6. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Sklep oferuje Klientowi następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) gotówka - płatność przy odbiorze osobistym w magazynie Sklepu,
b) pobranie - płatność przy odbiorze u kuriera,
c) przelew - płatność z góry na wskazany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia rachunek bankowy.

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (towar winien być zwrócony w stanie nie wykazującym śladów używania. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty odebrania towaru. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres :  Janskór - Sklep z galanterią skórzaną 83-341 Gowidlino, ul. Jana Pawła II 38 A woj.Pomorskie NIP. 5891006098  
4. Powyższe zapisy nie ograniczają innych uprawnień Klienta wynikających z ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000.22.271).


§ 8. Reklamacje dotyczące Towarów

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji („Reklamacja”). Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 lat od daty wydania Klientowi Towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o tej niezgodności w ciągu 2 miesięcy od jej stwierdzenia.
2. W ramach Reklamacji Klient może żądać od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
3. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 2, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy.
4. Reklamacje mogą być kierowane na adres ADRES E MAIL. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej Reklamacji w terminie 14 dni. 5. Powyższe zapisy nie ograniczają innych uprawnień Klienta wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.141.1176).


§ 9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu www.janskór.pl

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika to z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu lub mailowo pod adres: ADRES E MAIL  podając w niej swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni.


§ 10. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory dotyczące Umowy, Strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązać polubownie. W każdym czasie Strony mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem właściwym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych powszechnie obowiązujących ustaw.
3. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie mają przepisy powszechnie owiązujące.

 

 

2018 © Janskór